PON-PT: 09:00 - 20:00
SOB: 09:00 - 16:00, ND: - nieczynne

Piłsudskiego 33d
05-300 Mińsk Mazowiecki

Centrum Terapii dla Dzieci i Młodzieży, Mińsk Mazowiecki

Rozpoczęcie terapii:

 1. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia terapii może być odbycie pierwszej wizyty konsultacyjnej u specjalisty, wspólnie z którym zostanie ustalony zakres pomocy, jaka będzie świadczona.
 2. Pierwsza wizyta odbywa się bez dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są dostarczyć na pierwszą wizytę wszelkie posiadane dokumenty, opinie i orzeczenia dotyczące dziecka.
 4. Pierwsza wizyta konsultacyjna jest bezpłatna. (wizyta bez dziecka, zebranie wywiadu z rodzicem)

Uczestnictwo w terapii:

 1. Na terapię należy uczęszczać regularnie.
 2. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani obniżenia odpłatności
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się współpracować z terapeutą i realizować zalecone programy domowe.
 4. Rodzice/opiekunowie na prośbę mogą uczestniczyć w zajęciach, za zgodą terapeuty.
 5. Terapeuta zobowiązuje się do prowadzenia zajęć rzetelnie oraz do informowania rodziców o przebiegu, postępach i zasadności ćwiczeń.
 6. Terapeuta zobowiązuje się do wspierania rodziców, udzielania wskazówek do pracy w domu.
 7. Nieobecność dziecka przekraczająca połowę przeznaczonych dla niego terminów zajęć może być powodem rezygnacji terapeuty z prowadzenia terapii (ze względu na niemożliwość zrealizowania założonych celów terapii).
 8. Na korytarzu placówki należy zachować ciszę.
 9. W placówce obowiązuje strefa bez obuwia.
 10. Rezydentem placówki jest pies rasy Golden Retriever, w związku z czym rodzice/opiekunowie są zobowiązaniu do poinformowania w ewentualnych alergiach dziecka.

Opłacanie zajęć:

 1. Zajęcia opłacamy w formie gotówkowej lub kartą płatniczą.
 2. Za zgodą terapeuty, zajęcia można opłacić przelewem, z góry lub z dołu.
 1. W przypadku, gdy instytucja finansująca zajęcia (przedszkole, szkoła, fundacja) zalega z płatnościami powyżej dwóch miesięcy, terapia zostaje zawieszona do momentu uregulowania zaległości.

Odwoływanie zajęć:

 1. Nieobecność na zajęciach popołudniowych (po godz. 12:00) należy zgłosić do godz. 11:00, ale nie później niż na 3 godziny przed ich rozpoczęciem.
 2. Nieobecność na zajęciach porannych (przed 12:00) należy zgłosić do godz. 20:00 dnia poprzedniego.
 3. Zajęcia można odwołać telefonicznie lub przez sms.
 4. Zajęcia odwołane po upływie wymaganego czasu, lub zajęcia w ogóle nieodwołane uznajemy za zrealizowane, czyli odpłatne.
 5. Dwukrotne odwołanie zajęć po upływie wymaganego czasu lub nieodwołanie zajęć w ogóle w okresie jednego miesiąca skutkuje wypisaniem dziecka z terapii i utratą zarezerwowanego terminu u terapeuty.
 6. Ponowne przyjęcie dziecka na terapię jest możliwe po opłaceniu nieodwołanych zajęć oraz znalezieniu nowego terminu do terapeuty, a jeśli to konieczne, wiąże się z wpisaniem na listę oczekujących.

Odrabianie zajęć:

 1. Zajęcia zaplanowane z góry na cały miesiąc realizowane są w danym miesiącu kalendarzowym.
 2. W przypadku choroby dziecka lub innych zdarzeń losowych, zajęcia odwołane o czasie mogą zostać odrobione w bieżącym miesiącu kalendarzowym lub w miesiącu następnym.

Zastępstwa/nieobecności terapeuty:

 1. Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży zastrzega sobie możliwość jednorazowej lub stałej zmiany terapeuty, o której rodzic zostanie uprzednio poinformowany.
 2. W przypadku nieobecności terapeuty oraz braku możliwości zastępstwa, zajęcia również należy odrobić.
 3. Terapeuta zobowiązany jest do zgłoszenia nieobecności na tych samych zasadach, co rodzic, opiekun dziecka – w przypadku zajęć popołudniowych do godziny 11:00, ale nie później, niż trzy godziny przed zajęciami.
 4. Odwołanie zajęć terapeuty może zostać przeprowadzone telefonicznie lub za pośrednictwem sms.
 5. Odwołane zajęcia przez terapeutę po upływie wymaganego czasu, lub zajęcia w ogóle nieodwołane należy odrobić. Zajęcia te będą dla klienta bezpłatne.

Czas trwania zajęć:

 1. Czas trwania zajęć ustalany jest indywidualnie z terapeutą.

Czas pracy:

 1. Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży pracuje niezależnie od organizacji kalendarza roku szkolnego.